МТС РБ  +375 (33) 6073623

E-mail  gukalex@mail.ru

Skype aleksandr.guk1974